جمعیت حقوق بشر کوردستان
بازداشتسلایدر

ایلام؛ صدور قرار بازداشت یک ماهە برای هدی صادقی

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، دادگاە حکومت ایران در ایلام با فشار ادارە اطلاعات قرار بازداشت موقت یک ماهە برای هدی صادقی صادر کردە است.

این شهروند پنج‌شنبە ٣٠ شهرویورماە سال جاری در حین برگزاری مراسم یکمین سالگرد محسن قیصری یکی از شهدای انقلاب آزادی زن در ایلام توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدە است.

لازم بە ذکر است، همزمان با بازداشت هدی صادقی، پدر وی محمود صادقی، محمدحسین قیصری برادر محسن قیصری و علی شیرخانی ٢٠ سالە با توسل بە خشونت بازداشت شدند.

محمدحسین قیصری پس از چند ساعت بازداشت با تودیع وثیقە سنگین آزاد شد، اما هدی صادقی، محمود صادقی و علی شیرخانی پس از بازداشت بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات حکومت منتقل شدند.
ف.ر

Related posts

اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق برای رویا حشمتی

Bilal Enferadi

اجرای حکم قتل حکومتی یک شهروند در قزلحصار کرج

Rahim Kholafai

گلاله وطن دوست به ٦ سال و ٧ ماه زندان محکوم شد

Rahim Kholafai