ایلام؛ خدیجە مهدی‌پور بە زندان بازگرداندە شد

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، سە‌شنبە ٢٨ شهریورماە ١٤٠٢ خورشیدی، زندانی سیاسی خدیجە مهدی‌پور مجددا بە زندان حکومت در ایلام بازگرداندە شد و با دستور مسئولین زندان از برقراری تماس با خانوادە محروم شدە است.

این زندانی سیاسی روز گذشتە بدون اطلاع قبلی و بە دلایل نامعلومی از این زندان بە مکانی نامعلوم منتقل شدە بود

لازم بە ذکر است، خدیجە مهدی‌پور پیشتر از سوی دادگاە حکومت ایران در ایلام از بابت اتهام نشر اکاذیب بە ٣ ماە حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ٢٨ مردادماە سال جاری جهت تحمل حبس راهی زندان حکومت در آن شهر شد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید