فردین جعفری بر اثر شدت جراحات جان باخت

ک.م.م.ک:

بر اساس خبر رسیدە بە مرکز خبری KMMK، فردین جعفری جوان اهل روستای مامەشا از توابع سقز بر اثر شدت جراحت حاصل از شلیک گلولە بە سرش در بیمارستان شفای سقز جان باخت.

بر اساس گزارش کموسیون پزشکی بیمارستان مذکور، فردین جعفری در هنگام انتقال بە بیمارستان در هوشیاری ۳ بودە و فورا بە بخش مراقبتهای ویژە ICU منتقل شدە ولی علی الرغم تلنش زیاد چون گلولە بە جمجمە وی فرو رفتە بود امکان خارج کردن آن نبود.

فردین جعفری اولین جان باختە سال روز انقلاب مردمی #ژن _ژیان_آزادی از همان شهر #ژینا می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید