کولبری کورد در شهر بانە کشتە شد

بە علت تیراندازی مسقیم از سوی ماموران انتظامی کولبری کورد جان خود را از دست میدهد.

بنا بە خبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان روز پنج‌شنبه اول مهرماه سال ۹۵ در شهر بانه شرق کوردستان، کولبری کورد بە نام جمیل عبدالله نژاد فرزند صالح ۲۱ سالە با گلوله مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شد.

در این گزارش آمدە کە نیروهای انتظامی ایران در شرق کوردستان بدون هشدار و علائم هشداردهنده بە نامبرده شلیک می‌کنند و او را مورد هدف گلوله قرار می‌دهند کە از ناحیه پا و سینە دچار اصابت گلولە قرار می‌گیرد و جانش را از دست می‌دهد.

وسایل نامبرده حاوی وسایل الکتریکی بودە کە توست مأموران بە غارت بردە شدە است. شایان‌ذکر است کە جسد نامبردە را هنوز تحویل خانوادەاش ندادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان