گزارش نقض حقوق بشر در ماه آگوست سال۲۰۲۳

گزارش نقض حقوق بشر در ماه آگوست ۲۰۲۳، تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان‌ست کە با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع‌آوری کرده است، جمع بندی شده است.
این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از سوی حکومت ایران انجام می‌گیرد.

اعدام
در ادامه سیاستهای غیر انسانی و خصمانه حکومت ایران در این ماه نیز شاهد اعدام ١٩ نفر و صدور حکم اعدام برای ۴ تن از هموطنان بودەایم.

دستگیری و زندان

دستگیری و زندانی‌کردن شهروندان در این ماه نیز کماکان رو‌به افزایش بوده و
طبق آمار جمع بندی شده در این ماه بیش از ٩٨ تن از هموطنان‌مان در شرق کوردستان بازداشت شده اند که ١٥ تن از این شهروندان زن بوده اند.

همچنین در نتیجە اتهامات واهی برای ١۶ تن از بازداشت شده گان حکم صادر، کە در مجموع این تعداد به ٧٧ سال حبس محکوم شدەاند.

کولبران و کاسبکاران

شلیک مستقیم نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به کشته شدن بیش از ۵ تن از کولبران و زخمی شدن ٢٠ تن دیگر از کولبران و کاسبکاران انجامیده ،که به دلیل شدت جراحات ناشی از شلیک مستقیم در مراکز درمانی تحت درمان هستند.

قتل و خودکشی
شمار خودکشی‌ها کماکان رو به افزایش است و متاسفانه شاهد افزایش خودکشی شهروندان و بخصوص نوجوان زیر سن ۱۸ سال بودە‌ایم. در این ماە بیشتر از ٢٣ تن از شهروندان اقدام بە خودکشی کرده اند که ۶ تن از این شهروندان زن و ١٧ تن مرد میباشد، همچنین ٧ تن دیگر نیز کشته شده اند.

شلیک به مردم عادی

در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و کشتار مردم، ٣ نفر هدف شلیک مستقیم این نیروها قرار گرفت و کشته شده اند.
١ تن از شهروندان شرق کوردستان، ساکن در اقلیم کوردستان ترور شد.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان، از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

دیدگاهتان را بنویسید