تهران؛ تعیین زمان جلسە رسیدگی بە پروندە صالح نیکبخت وکیل خانوادە ژینا امینی


ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌ها، جلسە دادگاه رسیدگی بە پروندە صالح نیکبخت، وکیل خانوادە ژینا امینی، در تاریخ ٧ شهریور در شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی عموزاد برگزار خواهد شد.

این جلسە قرار بود در در تاریخ ١٠ مردادماە برگزار شود،اما بە دلیل مشکلات اداری بە تعویق افتاد.

براساس این گزارش، این وکیل دادگستری با شکایت وزارت اطلاعات و بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام از طریق انجام مصاحبە با رسانەهای داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی درمورد مرگ ژینا امینی محاکمە خواهد شد.

لازم بە یادآوری است، صالح نیکبخت شنبە ٢٠ اسفند ١٤٠١ با حضور در شعبە ٢ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مقدس تهران بە اتهام تبلیغ علیە نظام تفهیم اتهام شد و با قرار کفالت تا زمان برگزاری جلسه دادگاه بە صورت موقت آزاد شد.

با توجە بە نزدیک بودن سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و پیش‌بینی شروع مجدد اعتراضات مردمی، نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند با اعمال سختگیری و ایجاد فضای رعب و وحشت از وقوع هرگونە حرکت اعتراضی جدید جلوگیری کنند.
پروندەسازی برای صالح نیکبخت نیز که حاضر به پذیرش نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی نشده در همین راستا صورت گرفتە است.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید