قتل وحشیانە یک شهروند در سنندج

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارشات رسیدە بە مرکز خبری KMMK، پنجشنبە ۲۹ تیرماە ۱۴۰۲ خورشیدی، کریم قوامی، هنرمند و بازیگر تئاتر شهر سنندج(سنە) جلوی درب منزل پدرش در محلە عباس آباد این شهر با سلاح سرد و نارجک دود زا و اسلحە وینچستر بە شیوە وحشیانە بە قتل رسید.

بر اساس گزارش، افرادی ناشناس، سەشنبە ۲۷ تیرماە بە این شهروند حملە کردە و با قمە دست وی را بدشت مجروح میکنند. نامبردە بە بیمارستان وحدت شهر سنندج منتقل و مورد عمل جراحی پیوند دست قرار میگیرد.


شایان ذکر است کە، پس از ترخیص کریم قوامی از بیمارستان و در حین مراجعە بە منزل پدرش، جلوی درب ساختمان مورد حملە دوبارە افراد ناشناس قرار گرفتە و بە قتل میرسد.


بر اساس اظهارات شوهاد محلی: حملە از سوی افراد منسوب بە سلفی های شهر سنندج صورت گرفتە است.


لازم بە ذکر است کە، نامبردە متاهل ودارای دو فرزند میباشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید