سقز؛ بازداشت یک فعال مدنی نامی

ک.م.م.ک:
بامداد شنبە ٢٠ خرادماە ١٤٠١ خورشیدی، فعال مدنی و سیاسی نامی اهل سقز ایوب جوان‌پور توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در آن شهر بازداشت و بە مکانی نامعلوم انتقال دادە شد.

تا لحظە تنظیم این خبر از سرنوشت و محل نگهداری نامبردە اطلاعی در دسترس نیست.

لازم بە یاداوری است، ایوب جوان‌پور در جریان انقلاب ژینا مجروح سپس بازداشت و پس از ١٠٠ روز شکنجە و بازجویی با تودیع وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی بە صورت موقت آزاد شدە بود.

لازم بە ذکر است، این زندانی سیاسی پیشتر مدت طولانی در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس بودە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید