اعدام یک شهروند اهل کرماشان در اورمیە

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارش مرکز خبری KMMK، جمعە ۱۹ خرداد ماە سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک زندانی اهل کرماشان با هویت قباد فرهادپور، در زندان مرکزی رژیم ایران در اورمیە، اعدام شد.


شایان ذکر است کە، زندانی مذکور پنج شنبە ۱٨ خرداد، جهت آمادە سازی برای اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل و بامداد روز جمعە اعدام شد.


قباد فرهاد پور پیشتر توسط سیستم قضایی رژیم ایران بە اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.
تا لحظە تهیە و نشر این خبر، اجرای حکم اعدام این شهروند در رسانەهای داخلی و از سوی نهادهای مسئول، رژیم ایران رسانەای نشدەاست.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید