مرکز همکاری احزاب کورستان از جامعە جهانی می خواهد تا مقابل تحرکات رژیم ایران سکوت نکنند


ک.م.م.ک:

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به گسیل تجهیزات نظامی توسط جمهوری اسلامی و لشکرکشی با تهدید به حملات موشکی و پهپادی علیه احزاب کورد مخالف نظام در اقلیم کوردستان، از جامعه جهانی خواست تا مقابل تحرکات رژیم ایران سکوت نکنند.

متن بیانیه مرکز همکاری احزاب کردستان ایران به شرح زیر است:

مردم مبارز و آزادیخواه ایران و کوردستان!

سازمانهای حقوق بشری و مجامع بین المللی؛

رژیم جمهوری اسلامی کە در برابر اعتراض و خیزش مردمی و انقلابی ژینا بە زانو درآمدە است، با به کار انداختن ماشین اعدام و دستگاە سرکوب از یکسو و از سوی دیگر با لشکرکشی و تھدید بە حملات موشکی و پهپادی در فکر قتل‌عام زنان و کودکان و پناهندگان کورد ایرانی است کە سالهاست در اقلیم کردستان عراق زندگی می کنند.

همە می‌دانیم کە خیزشگاە انقلاب زن، زندگی، آزادی کوردستان بود. ما احزاب سیاسی کوردستان ایران بارها اعلام نمودەایم کە بر جنبش مدنی و اعتراضی مردم تکیە داریم و به ویژە از خاک کوردستان عراق تحرک و عملیات نظامی نداشتە و نداریم.

اما رژیم جمهوری اسلامی بارها ما و اردوگاههای ما را مورد حملات موشکی و پهپادی قرار دادە و جان و مال مردم کوردستان عراق نیز از تعرض آنها در امان نماندە است.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران از همە مراجع و نهادهای حقوق بشری و بین المللی، از همە قدرتهای منطقەای و جهانی درخواست می‌نماید در برابر جنایتهای جمهوری اسلامی بر علیە احزاب و پناهندگان کورد ایرانی موضع گرفتە و اقدامات عملی برای پیشگیری از آن در دستور کار قرار دهند.

از همە مردم ایران و کوردستان در داخل و خارج کشور درخواست می‌کنیم کە هر گونە تعرض سپاە پاسداران را با اعتراضات مردمی پاسخ دهند.

مرگ بر رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی
زندە باد وحدت مبارزاتی مردم ایران بر علیە رژیم
“زن، زندگی، آزادی”

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید