آتش‌سوزی جنگل‌های بلوط شیخ سلە در شهرستان ثلاث باباجانی

آتش‌سوزی‌های عامدانە از سوی دشمنان طبیعت زاگرس همچنان ادامه دارد.

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز۲۴ شهریور ماه سال جاری جنگل‌های بلوط شیخ سلە از توابع ثلاث باباجانی دچار حریق شد.

در این راستا خسارات فراوانی بە مراتع و جنگل‌های ثلاث در شرق کوردستان وارد آمدە و سکوت عامدانە رسانه‌های دولتی و ارگان‌های دولتی زی ربط نشان از دست‌های پشت پردە این آتش‌سوزی‌ها است.

شایان‌ذکر است مردم و فعالین زیست‌محیطی دلسوز زاگرس خودجوش، بدون امکانات لازم بە مهار آتش رفتند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان