کرماشان؛ انتقال سیاوش حیاتی بە زندان دیزل آباد


ک.م.م.ک:

براساس گزارشهای دریافتی، شنبە ٢٣ اردیبهشت ماە ١٤٠٢ خورشیدی، سیاوش حیاتی سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی و دبیر جبهە متحد کورد جهت اجرای حکم حبس بە زندان دیزل آباد حکومت ایران در کرماشان انتقال دادە شد.

لازم بە یادآوری است، سیاوش حیاتی پیشتر از سوی دادگاە انقلاب حکومت ایران در شهرستان شاباد بە اتهام فعالیت تبلیغی علیە نظام بە یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید