جمعیت حقوق بشر کوردستان
بانک زندانیان سیاسی و اعدامزن

انتقال دو زندانی بە سلول انفرادی جهت آمادە سازی برای حکم اعدام

ک.م.م.ک:

جمعە ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشیدی، دو زندانی محکوم بە اعدام در زندان رژیم ایران در سنندج(سنە) بە اسامی سعید ارجمندی و کیومرث منبری جهت اجرای حکم اعدام بە سلولان فرادی منتقل شدند.

بر اساس گزارش، دو زندانی مذکور بە اتهام قتل عمد بە قصاص محکوم شدەاند.

لازم بە ذکر است کە، سعید ارجمندی قبلا دوبار دیگر جهت آمادەسازی برای اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل و سپس بە بند عمومی بازگرداندە شدە بود.
م.ه

Related posts

یک زن و مرد اهل روستای شیخلر دست به خودکشی زدند

Rahim Kholafai

خودکشی یه زن در مریوان

خودکشی یک زن در مهاباد