وضعیت سلامت مادر آروین نیک پی ناپایدار است

ک.م.م.ک:

شنبە ۱۶ اردیبهشت ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، مادر آروین نیک پی زندانی سیاسی ۲۰ سالە اهل روستای نی مریوان و مبحوس در بازداشتگاە ادارە اطلاعات، پس از شنیدن اقدام بە خودکشی فرزندش در بازداشتگاە، دچار تشنج و حملە عصبی شدە و بە بیمارستانی در مریوان منتقل شدە است.

لازم بە ذکر است کە، آروین نیک پی کە پیشتر سابقە بازداشت و زندان بە اتهامات سیاسی دارد، در تاریخ مذکور در بازداشتگاە ادارە اطلاعات ایران در مریوان اقدام بە خودکشی کردە و وضعیت عمومی وی خطرناک اعلام شد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید