کودک قربانی مین دودست و یک چشم خود را از دست داد

ک.م.م.ک:

جمعە ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشیدی، جمعیت حقوق بشر کوردستان مطلع گردید کە، ارشیا نوری، کودک ۹ سالە اهل سراوقامیش سنندج(سنە) کە قربانی انفجار مین شد، در نهایت دو دست و یک چشم خود را از دست داد.

بر اساس گزارش، ارشیا نوری کە بە همراە پیشرو صمدی ۱۱ سالە در حین بازی در نزدیکی یک پایگاە نظامی نزدیک روستای سراوقامیش، بر اثر انفجار مین مصدوم شدە بودند پس از چندین مرحلە عمل جراحی در نهایت دو دست و چشمش را از دست داد.

لازم بە ذکر است کە، پس از حادثە انفجار مین، وضعیت عمومی ارشیا نوری بە علت جراحات واردە وخیم گزارش شد اما پیشرو صمدی با انتقال بە بیمارستان بە وضعیت پایداری رسید.

شایان ذکر است کە، پنج شنبە ۷ اردیبهشت ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، ارشیا نوری و پیشرو صمدی حین بازی در اطراف روستای سراوقامیش در ۱۵ کیلومتری سنندج بر اثر انفجار مین کاشتە شدە اطرف یک پایگاە نظامی زخمی و بە بیمارستان کوثر این شهر منتقل شدند.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید