تهدید و یورش بە منزل یکی از لیدرهای خیزش آبدانان از سوی سرکوبگران امنیتی ایران

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۱۳ بهمن ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر اطلاعات و بسیج ایران در شهر آبدانان در استان ایلام بە منزل پدری پژار ملکی یکی از لیدرهای خیزش مردمی انقلاب ژن ژیان آزادی، با شلیک گاز اشک آور یورش بردە و برادر این فعال سیاسی بە نام امین ملکی را از ناحیە صورت زخمی کردند.

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای سرکووبگر ایران پس از اینکە روز گذشته ــ چهارشنبە ۱۲ بهمن ــ مجسمە بسیج در یکی از میادین آبدانان بە زیر کشیدە و منهدم شد، جهت تلافی این حرکت مردمی بە منزل این نویسندە کورد حملە کردە و با اسلحە ساچمەای بە صورت برادر وی شلیک کردند کە موجب زخمی شدن امین ملکی شد.

همچنین نیروای تروریستی سپاە و اطلاعات ایران بە شلیک گاز اشک آور بە منزل این فعال کورد موجب خفگی اعضای خانوادە وی شدە کە اکنون در درمانگاهی در شهر آبدانان تحت مداوا می باشند.

پژار ملکی نویسندە و فعال سیاسی کورد نویسندە چندین کتاب و اثر ادبی مقیم اقلیم کوردستان می باشد کە تاکنون چندین مرتبە از سوی نهادهای تروریستی برون مرزی ایران تهید بە ترور و ربایش شدە است.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید