خودکشی‌های شرق کوردستان همچنان قربانی می‌گیرد

بنا بە خبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان روز ۱۴ شهریورماه سال جاری جوان ۱۱ سالەی مریوانی دست بە خودکشی زدە است.

این جوان ۱۱ سالە بنام (ع، م) اهل شهرستان مریوان کە ساکن شهرک کوثر است خود را حلق‌آویز نمودە است اما علت خودکشی وی هنوز مشخص نیست.

در این راستا نیز زن جوانی بە نام (م، م) اهل روستای بوخلو از توابع سرشیو سقز در تاریخ ۱۱ شهریور ساعت ۱۰ شب بە زندگی خود پایان داد. دلیل مرگ وی نیز هنوز معلوم نیست.

در همین ارتباط چند روز پیش دختری ۱۹ سالە اهل شهر سقز دست بەخودسوزی زدە است کە با بیش از ۹۰ درصد سوختگی او را روانە بیمارستان شهر سنه می‌کنند اما بە علت جراحات سوختگی شدید ایشان را بە بیمارستانی در تبریز منتقل می‌کنند کە به علت شدت جراحات سوختگی جان می‌بازد و خانواده‌اش او را در روستای کاکه سیاو بە خاک می‌سپارند.

گفتنی است در حال حاضر میزان خودکشی در شرق کوردستان بە علت نبود امید به آینده، اعتیاد، فقر و بیکاری، مشکلات خانوادگی و اجتماعی، ترد شدن از اجتماع روزبه‌روز بیشتر و مهم‌ترین عوامل بروز خودکشی در شرق کوردستان شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان