جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربانک اعدام شدگانسلایدرمواد مخدر

یک شهروند کورد در ندامتگاە کرج اعدام شد

ک.م.م.ک:

دوشنبە سوم بهمن ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، حکم اعدام سامان نبی گروسی شهروند اهل کنگاور از استان کرماشان و ساکن کرج در زندان ایران موسوم بە ندامتگاە کرج بە اجرا درآمد.

بر اساس گزارش، سامان نبی گروسی ۳۰ بە اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و توسط دستگاە قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بود.

لازم بە ذکر است کە در طول یک هفتە در ندامتگاە کرج، حکم اعدام پنج زندانی اجرا شدە کە هویت یکی دیگر از آنان سابینا اسماعیل زادە ۳۰فرزند خالد و اهل مهاباد است.
م.ه

Related posts

مرگ مشکوک یک شهروند زن مفقود شده

Rahim Kholafai

بازداشت دو شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران

مهاباد؛ بازداشت یک شهروند

Rahim Kholafai