جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریبازداشتبی خبریسلایدر

ربودن سە عضو یک خانوادە توسط نیروهای سرکوبگر در مریوان

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۲ بهمن ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان سە نفر بە نامهای کمال کیانی، عمر کیانی و آرام کیانی را ربودند.

بر اساس گزارش، کمال و عمرکیانی برادر و آرام کیانی برادرزادە آنها بودە کە بدین ترتیب هر سە نفر عضو یک خانوادە می باشند.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە ونشر این خبر از محل نگهداری و سرنوشت شهروندان ربودە شدە اطلاعی در دست نیست.
م.ه

Related posts

رضا کردی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی رژیم ایران در خوڕەماوا  جان باخت

Rahim Kholafai

پنج شهروند در پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند

فیروز موسی لو زندانی سیاسی بصورت مخفیانه اعدام شد