ربودن سە عضو یک خانوادە توسط نیروهای سرکوبگر در مریوان

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۲ بهمن ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان سە نفر بە نامهای کمال کیانی، عمر کیانی و آرام کیانی را ربودند.

بر اساس گزارش، کمال و عمرکیانی برادر و آرام کیانی برادرزادە آنها بودە کە بدین ترتیب هر سە نفر عضو یک خانوادە می باشند.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە ونشر این خبر از محل نگهداری و سرنوشت شهروندان ربودە شدە اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید