اعدام یک شهروند اهل اورمیە در زندان رجایی شهر

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۱۹ دی ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، مسئولین زندان رجایی شهر کرج، یک شهروند بە نام رشید لوند پور ۲٨ سالە را اعدام کردند.

بر اساس گزارش، روز یکشنبە این شهروند بە همراە یک زندانی دیگر اهل اورمیە بە نام پیمان عرب، محمد قبادلو و محمد بروغنی بە سلول انفرادی منتقل شدە جهت اجرای حکم اعدام.

شایان ذکر است کە، از سرنوست دیگر زندانیان اطلاعی در دست نیست.

لازم بە ذکر است کە، رشید لوند پور بە اتهام مواد مخدر سە سال پیش بازداشت و توسط سیستم قضایی ایران بە اعدام محکوم شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید