یک شهروند در کرماشان اعدام شد

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۱۴ دیماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت سعداللە کریمی سرینی اهل روستا سرین از توابع عثمانوند کرماشان در زندان حکومت ایران موسوم بە دیزل آباد اعدام شد.

بر اساس گزارش، این شهروند ٤۳ سال سن داشتە و روز سە شنبە ۱۳ دی ماە بە همراە دو زندانی دیگر جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی در زندان منتقل شدند.

شایان ذکر است کە، سعداللە کریمی چند سال پیش بە اتهام قتل عمد ــ کشتن برادر همسرش ــ از سوی دستگاە قضای ایران بە اعدام محکوم شدە بود.

لازم بە ذکر است کە، اعدام این شهروند تاکنون توسط رسانەهای داخلی و نهادهای رسمی حکومت ایران اعلام نشدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید