یک هنرمند اهل قروە توسط نیروهای سرکوبگر ایران ربودە شد

ک.م.م.ک:

طبق ارسای اظهارات یک منبع موثق برای جمعیت حقوق بشر کوردستان: دوشنبە ۵ دی ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر ایران با یورش بە منزل هنرمند اهل قروە بە نام سعید شیرزادی وی را ربوە و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

منبع موثق اعلام کرد: نیروهای سرکوبگر مقابل چشمان اعضای خانوادە از جملە مادر این هنرمند، وی را مورد ضرب و شتم قرار دادە و بە وی هتاکی کردە و بە شوی دور از شان انسانی اقدام بە ربودن وی کردند.

منبع افزود: از لحظە ربایش این هنرمند موزیسین، مادر و اعضا خانوادەش بە هر نهاد و ادارە امینتی و نظامی حکومت ایران در قروە و سنندج(سنە) مراجە کردە و جویای حال پسرشان شدەاند اما هیچ پاسخ مشخصی از سوی حکومتی های ایرانی دریافت نکردەاند.

لازم بە ذکر است کە، سعید شیرزادی هنرمند، خوانندە، موزیسین، آهنگ ساز و بلاگر فعالی است کە در جریان انقلاب ژینا چندین کلیپ برای جانباختگان این قیام ساختە و منتشر کردەاست.

از سوی خانوادە و نزدیکان این هنرمند ار نهادهای حقوق بشری، مردم کوردستان و نهادهای و مجامع بین المللی در مورد حقوق بشر خواستە شدە کە صدای این هنرمند ربودە شدە باشیم و اجازە ندهیم صدای رسای دیگری توسط سرکوبگران، زیر سایە اخبار و رسانەهایزرد حکومتی خاموش شود.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید