صدور حکم دیپورت برای دو پناهجوی سیاسی کورد ار ترکیە بە ایران

ک.م.م.ک:

جمعیت حقوق بشر کوردستان مطلع گردید، دو پناهجوی کورد بە اسامی شوگار محمد و حسین منبری بە همراە نزدیک بە ۳۰ تن دیگر در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ در ساحل شهر مارماریس در ترکیە، هنگامی کە قصد ترک کردن خاک ترکیە بە سوی اروپا را داشتند توسط نیروهای حکومت ترکیە بازداشت شد و بە کمپ دیپورت منتقل شدند.

بر اساس گزارش، نامبردگان ساعت ۱۱ شب در ساحل دریای شهر مارماریس بازداشت و بە کمپ دیپورتی ها در شهر موغلاـی ترکیە منتقل شدەاند.
براساس گزارش یک منبع نزدیک بە این شهروندان: حم دیپورت این زن و شوهر کورد همراە چند تن دیگر کە خود را ایرانی معرفی کردەاند، بە ایران و تحویل آنان بە نیروهای مرزی ایران صادر شدە و هر لحظە امکان دیپورت آنها وجود دارد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان لازم میداند متذکر شود: در صورت دیپورت شهروندان مذکور بە ایران، بە دلیل سابقە فعالیتهای سیاسی، جان آنها بە خطر افتادە و احتمال میرود از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران روبروی احکام سنگینی چون اعدام و زندانی های طولانی مدت قرار گیرند. همچنین بر اساس تجربە از نحوە اعتراف گیری سیستمهای امنیتی حکومت ایران، این شهروندان روبروی انواع شکنجەهای جسمی و روحی قرار خواند گرفت. لذ بدین وسیلە از کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان عف بین الملل، سازمانهای حمایت از امور پناهجویان، UN و سازمانها و اشخاص فعال حقوق بشر خواستاریم ضمن محکومیت بازداشت این شهروندان، ازحکومت ترکیە بخواهند کە این پناهجویانرا آزاد کردە و دولت ترکیە را از عواقب چنین تصمیماتی کە منجر بە دیپور پناهجویان بە ایران خواهد شد آگاە سازند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید