عدم پرداخت حقوق ۲٠۸ نفر از کارگران شهرداری سردشت

۲٠۸ كارگر شهرداری شهر سردشت بمدت ۳ ماە حقوق ماهیانەی خود را دریافت نکردەاند.
بر اساس خبری کە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە، بیش از ۲٠۸ کارگر شهرداری شهر سردشت کە دراستخدام رسمی شهرداری سردشت هستند حقوق ماهیانەی خود رااز ۳ ماە قبل دریافت ننمودەاند. براساس خبر رسیدە حق بیمە کارگران نیز پرداخت نشدە و این در حالیست کە حقوق ماە اردیبهشت، خرداد و تیرماە نیز بەکارگران پرداخت نشدە است و این امرکارگران را بە سختی تحت فشار قرار دادە است.
یکی از این کارگران کە نخواست نامش فاش شود می گوید کە مسئولین آنها را تهدید کردەاند کە در صورت هر گونە تجمع اعتراضی ، آنها را بازخواست و از کار برکنار می نمایند.
این کارگراظهار میدارد کە این کارگران هیچ امنیت شغلی نداشتە و بدلیل عدم دریافت دستمزد ماهیانە، بسختی زندگی خود را می گذرانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان