جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

جوان اهل جوانرود توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است حیدر کنعانی  در روز یک شنبە ٣١ مرداد ماە توسط نیروهای امنیتی جم‌وری اسلامی ایران بازداشت شد.

در گزارش امدە است کە اتهامات مربوط بە بازداشت وی در رابطە با فعالیت وی در فضای مجازی  در بعضی از پیجهای أحزاب کوردستانی بودە است.

یکی از کسانی کە هنگام بازداشت این جوان در محل امادە بودە است گفت کە  در هنگام دستگیری وی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی  بە او گفتند  کە بگو کە دیگر بر علیە نظام تبلیغات نمی کنی  و در همین هنگام دسبند بە وی زدند و وی را با خود بردند.

در گزارش امدە است کە حیدر کنعانی بعد از چند ساعت بازجویی بە قید وثیقە  تا احظار وی از طرف دادگاە ازاد شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

لغو و ممانعت از برگزارى كنسرتها

نوسود؛ مجروح شدن یک کولبر با شلیک نیروهای نظامی ایران

ساخت و ساز پایگاهای نظامی در مناطق حساس تالاب زریبار مریوان