عکاسان سنندج  در مقابل استانداری کردستان  دست بە اعتراض زدند

طبق گزارشی کە بە دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است جمع کثیری از عکاسان شهر سنندج به دلیل مشکلات اقتصادی و بی توجهی مسئولین مربوطه در مقابل استانداری کردستان در شهرستان سنندج  تجمع اعتصابی برپا کردند.

در گزارش امدە است کە  تعدادی از عکاسان به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش سطح درامدها روز دوشنبه یکم  شهریور در مقابل استانداری کردستان در سنندج  اعتصاب کردند.

یکی از مواردی کە عکاسان بە ان احتراض داشتند  بیشتر ادارت دولتی از جملە ادارە پست و اموزش وپرورش  در ادارت خود مرکز عکاسی دایر کردەاند  و بە عکاسان شهر سنندج حق گرفتن عکس از افراد و ارباب رجوع را  نمی دهند.

عکاسان معترض بنا بە اصول قوانین کار از این ادارت میخواهند کە رفع تداخل صنفی  شود و میگویند کە  ادارات نمیتوانند عکاسی کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان