تعداد کشتە شدگان حملەی تروریستی عنتاب بە بیش از ٥٠ نفر رسید

بنا بە خبرهای رسیدە از مرکز خبری رۆژ نیوز بە جمعیت حقوق بشر کوردستان شب گذشتە ساعت ٢٢:٤٠ دقیقە در یک حملە انتحاری در شهر دیلوک در شمال کوردستان بە یک جشن عروسی بیشتر از ٥٠ نفر قربانی گرفت.

بنابرآخرین گزارشات از پزشک قانونی (توب عدلی)  جنازە بیش از ٥٠ نفر برای تحقیقات پزشکی بە غسلخانە این شهر بردە شدە است.

در بین اجساد بردە شدە٤١  نفر از آنها هویتشان مشخص شدە و ٩ نفر دیگر هنوز مشخص نیست.

شایان ذکر است تعداد کشتە شدگان بیشتر از ١٠٠ نفر گزارش شدە کە حال ٣٠ نفر از آنها وخیم می باشد.

حزب دمکراتیک خلقها ( ه،د،پ) در شهر دیلوک این نسل کشی را محکوم کردە و نفرت و انزجار خود از این عمل تروریستی اعلام نمودە است.

بنا بە گزارشات و فرمان صادر شدە امروز از مسئول (ە ،د، پ) صلاح الدین دمیرتاش کە قرار بودە برای کنفرانسی بین المللی عازم غرب آفریقا شود اما بە علت این رویداد دلخراش در دیلوک سفر خویش را کنسل نمودە و برای دلجویی از خانوادە قربانیان و کشتە شدەگان بە محل حادثە سفر خود را تغییر دادە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان