تداوم بازداشتهای فلەای با اعلام اسامی دو شهروند دیگر

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۲۹ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای تروریستی منصوب بە سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران، پدرام اسدی، نویسندە و فعال مدنی اهل شهر صحنە استان کرماشان و ساکن رشت را ربودە و تا کنون از سرنوشت ومحل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

در دیگر خبر و در شهر بانە یک نوجوان ۱۷ سالە با نام آکام اسماعیل زادە توسط نیروهای امنیتی ایران ربودە شدە و سرنوشتس نامعلوم است.

براساس اطلاعات در یافتی مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، از شهرهای کوردستان، در صورت رسانەای نشدن مشخصات و اسامی شهروندان روبودە شدە توسط نیروهای سرکوبگر ایران، سلامت و زندگی این شهروندان در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت و احتمال هرگونە دسیسە فاجعە باری از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید