اعلام اسامی ۱۰ شهروند ربودە شدە در شهرستان بوکان توسط نیروهای تروریست سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۲۹ و دوشنبە ۳۰ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای تروریست سپاە و سرکوبگران گارد ویژە حکومت اسلامی ایران در کوردستان و در حین قیام سراسری، اقدام بە کشتن دەها شهروند و بە رگبار بستن صدها شهروند کوردستان کردە، همچنین عدە زیادی از شهروندان کوردستان را بە صورت فلەای ربودەاند کە اسامی ۱۰ نفر از شهروندان ربودە شدە در بوکان بدین صورت می باشد؛
ارسلان رحمتی
لقمان شریفی
شورش رحیمزاده
انور کورد
اسعد کورد
شهرام رحیمزاده
حسین محمدی
هیمن عبدالهی
جمال بیکس
هیمن(فامیلی نامشخص)

لازم بە ذکر است کە، تروریستهای جمهوری اسلامی با حملە بە روستای اوچتپە از توابع بوکان بعد از تخریب منازل شهروندان و حملە بە خودروهای آنان و منهدم کردن چندین خودرو، اقدام بە ربودن ساکنین این روستا کردەاند.

باید متذکر شد کە، مسئولیت امنیت جانی شهروندان زخمی، ربودە شدە و خون جان باختگان قیام سراسری بلاخص در کوردستان مستقیم بە عهدە نیروهای مسلح و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین نظامی و امنیتی این رژیم میباشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید