مرحله دیگر در مبارزه حقوق بشری، گامی عملی است

ک.م.م.ک:

وجود نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، بە دلیل انحرافات سازمان‌های دولتی و اجتماعی است که در جامعه بشری به وجود آمده است، به‌ویژه در کوردستان که مملکتی تجزیە و تکه‌تکه‌ شده است که هرپارچه‌ای از آن توسط یک حکومت ستمگر و آدم‌کش اشغال شده است، که غیر از ملت کورد، همکیشان وخودیها نیز از کشتار آنها درامان نیستند و تمام اصول بشردوستانه ومعاهده‌های بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند و حتی از بکارگیری سلاح های کشتار جمعی ممنوعه در مقابل چشم همه جهانیان ابائی ندارند و طی این صدسال در جریانات و رخدادها واتفاقات اخیر خاورمیانه سهم ملت کورد قربانی‌شدن و انکار و حذف(فیزیکی و فرهنگی وکلتوری وآسمیله‌کردن و …..)تمام موارد زیست ملت کورد بوده است.
به همین خاطر نقش و جایگاه مراکز حقوق بشری پاک وبی نقصی که تحت کنترل هیچ حزب سیاسی نیستند و وجود آنها قابل‌ معامله نیست ، ونمیخواهند منافع حزب خود را بر منافع مردم ستمدیده و انکار شده‌ی خود تحمیل کنند انکار ناپذیر است.

گفتنی است جمعیت حقوق بشر کوردستان در طول 17 سال فعالیت مستمر خود فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است، اما اصالت خود را حفظ کرده و نه تنها با تغییر افراد و مبارزان به بیراهه نرفته است. بلکه فعالتر وبهتر از قبل بر استمرار فعالیت‌های ملی ومیهنی خود افزوده است، وبه غیر از افشای نقض حقوق بشر اشغالگران کوردستان در زمینه‌های فرهنگی، ادبیات، زبان، جغرافیا و حتی در اعتراضات و تظاهرات عمومی با آرم و لوگوی خاص خودشرکت فعال داشته و بازتاب جنایات دولت ایران در کوردستان را برجسته کرده که‌ با شهرهای دیگر ایران تفاوت داشته بغیر از بلوچستان که بیشترین قربانی را داده و تلاش کرده با وجود همه مشکلات در رساندن اخبار و اطلاعات مربوطه در دسترس همگان قرار دهد که لازم است محیط مساعد و اینترنت لازمه را در دسترس داشته باشد، اما با وجود همه تلاش‌های مخالفان، توانسته است وارد دل رویدادها و حوادث موجود شود و فرهنگ زیبای انسانی را بنیانگذاری کند. وتاریخ و آرشیوی سالم برای ملت و میهنش ایجاد کند، وبدین شیوه‌ی مبارزه، از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند و به مردم خود بیاموزد که چگونه حقوق خود را دریابند، و حقوق و خواسته های خود را توسعه دهند.

جمعیت حقوق بشر کردستان

دیدگاهتان را بنویسید