آلودە بودن وضعیت آب آشامیدنی روستاهای شهر بوکان در شرق کوردستان

بنا بە گزارش های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان بیشتر از  ١٥ روستڵی شهر بوکان با مشکل جدی کم آبی و بی آب مواجهند.

روستای گل بهی کە در تول شبانە روز ٣  تا ٤  ساعت آب آشامیدنی دارند.

بە علت آلودە بودن و نبودن شفافیت آب بە سبب گل و لای موجود درآن برای آشامیدن مناسب نیست و بنا بە استانداردهای آب آشامیدنی سالم احتمال بیماریهای منتقلە از راە آب ممکن می باشد.

روستای گل بهی  دارای ٤٠٠ خانوار میباشد کە بنا بە درخواست های مکرر بە ارگانهای دولتی مرتبت تاکنون اقدامی برای سیستم آب ٱشامیدنی آنها انجام نشدە است.

شایان ذکر است در سالهای اخیر بە علت نبود بارش های برف و باران ٤٤ روستای شهر بوکان دچار خشکسالی و کمبود آب شدە است و ١١ روستا ی این شهر با کمبود آب مواجهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

بنا بە گزارش های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان بیشتر از  ١٥ روستڵی شهر بوکان با مشکل جدی کم آبی و بی آب مواجهند.

روستای گل بهی کە در تول شبانە روز ٣  تا ٤  ساعت آب آشامیدنی دارند.

بە علت آلودە بودن و نبودن شفافیت آب بە سبب گل و لای موجود درآن برای آشامیدن مناسب نیست و بنا بە استانداردهای آب آشامیدنی سالم احتمال بیماریهای منتقلە از راە آب ممکن می باشد.

روستای گل بهی  دارای ٤٠٠ خانوار میباشد کە بنا بە درخواست های مکرر بە ارگانهای دولتی مرتبت تاکنون اقدامی برای سیستم آب ٱشامیدنی آنها انجام نشدە است.

شایان ذکر است در سالهای اخیر بە علت نبود بارش های برف و باران ٤٤ روستای شهر بوکان دچار خشکسالی و کمبود آب شدە است و ١١ روستا ی این شهر با کمبود آب مواجهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان