جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریسلایدرکشته شده

جان باختن یک دختر جوان در اورمیە با شلیک نیروهای سرکوبگر

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۹ آبان سال ۱۴۰۱ خورشیدی، در جریان اعتراضات سراسری، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران با شلیک مستقیم بە معترضین جان نسیم صدقی دختر ۲۳ سالە اهل سایین قلا(شاهین دژ) را در اورمیە گرفتند.

بر اساس گزارش، نسیم صدقی برای سپری کردن یک دورە آرایشگری بە اورمیە رفتە و بە معترضین پیوستە بود.

لازم بە ذکر است کە، ازسوی نهادهای امنیتی حکومت تروریست جمهوری اسلامی ایران، خانوادە نسیم صدقی تحت فشار قرار دارند کە مرگ دختر جوانشان را تصادف اعلام کنند.
همچنین بە آنان اجازە برگزاری مراسم خاکسپاری دادە نشدەاست.
م.ه

Related posts

سقز؛ ١١ ماە حبس بە خاطر پوشیدن لباس کوردی

مریوان؛ بازداشت یک شهروند توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران

Rahim Kholafai

جوانرو؛ دستگیری یک شهروند دیگر از سوی نیروهای امنیتی ایران