یکی از بازداشت شدەگان قصر شیرین زیر شکنجە جان باخت

ک.م.م.ک:

جمعە ۶ آبانماە ۱۴۰۱ خورشیدی، مهدی فقیری اهل قصرشیرین کرماشان کە روز قبل در جریان اعتراضات سراسری زخمی و بازداشت شدە بود، جان باخت.

بر اساس گزارش، مهدی فقیری در اعتراضات شهر قصرشیرین با شلیک نیروهای مسلح ایران زخمی و سپس بازداشت شد. نامبردە در بازداشت نهادهای امنیتی زیر فشار و شکنجە سخت غیر انسانی مزدوران حکومت اسلامی جان باخت.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید