حقیقت جان باختن سارینا ساعدی درجریان اعتراضات

ک.م.م.ک:

بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، چهارشنبە۴ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، در جریان اعتراضات در چهلمین روز جان باختن ژینا امینی، یک دختر ۱۷ سالە بە نام سارینا ساعدی فرزند سمیە و هاشم و اهل سنندج(سنە) بر اثر ضرب و شتم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بعد از یک روز بستری شدن، جان باخت.
یک منبع موثق در این بارە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت: سارینا پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ پیرش بود کە غروب چهارشنبە، نیروهای مسلح سرکوبگر ایران بی شماری بە محلە محل زندگی آنان در سنندج، حملەور شدە و چندین باتوم بە سر و بدن سارینا زدە و وی را بی حال در کف خیابان رها کردند.

نامبردە افزود: بعد از انتقال وی بە بیمارستان نهادهای امنیتی پدر بزرگ و مادر بزرگ پیر سارینا را تهدید کردە کە بەهیچ وجە از ضرب وشتم نیروهای مسلح حرفی زدە نشود و وقتی کە روز پنج شنبە جنازە بی جان سارینا را بە آنها تحویل دادند، دوبارە تهدید شدند کە علت مرگ را خودکشی اعلام کنند و زیر فشار، خانوادە سارینا را ناچار کردند بدون اعلام بە نزدیکان و بی سر و صدا جنازە را بە خاک بسپارند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید