بی خبری از سرنوشت دو شهروند بازداشتی در اورمیە

ک.م.م.ک:

دوشنبە چهارم مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، دو شهروند اهل روستای بالو از توابع اورمیە بە اسامی داریوش خیری و شورش اسلام سکانی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس گزارش، دو شهروند مذکور بدنو ارائە حکم قضایی و با توسل بە خشونت و ضرب و شتم بازداشت شدە و در حال حاضر جانشان در خطر میباشد.

لازم بە ذکر است کە، داریوش خیری و شورش اسلام سکانی در یکیاز بازداشتگاهای امنیتی اطلاعات سپاە و در زیر شکنجە و فشار نیروهای امنیتی هستند.
علی الرغم پیگیری مکرر خانوادەهای این دو شهروند، نهادهای امنیتی حکومت ایران از ارائە پاسخ و محل نگهداری آنان خودداری می کنند.

شایان ذکر است کە در جریان اعتراضات سراسری بە قتل حکومتی ژینا امینی، تاکنون ۲۶ نفر از شهروندان روستای بالو توسط نیروهای امنیتی بازداشت کە ٨ نفر از آنان موقتا آزاد شدند.

لازم بە یادآوری است ک، در جریان همین اعتراضات، نیروهای مسلح حکومت ایران با شلیک مستقیم، دو شهروند روستای بالو بە اسامی دانش رهنما و عبداللە محمودپور را بە قتل رساندند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید