ربودن دو نوجوان ۱۷ سالە در سقز و جوانرود توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۲۵ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهرک دانشگاە سقز یک نوجوان ۱۷ بە نام “کیان هاشمی” را در هنگام بازگشت از مدرسە “آوینی” بە منزل، مورد ضرب و شتم قراردادە و و ی را ربودند.

از سوی دیگر و در شهر جوانرود نیروهای ادارە اطلاعات سپاە با یورش بە منزل پدری آمانج احمدی نوجوان ۱۷ سالە فرزند حسین، نامبردە را ربودە و بە مکان نامشخصی منتقل کردند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید