بازداشت دو شهروند در کامیران در ادامە بازداشتها در ارتباط با کشتە شدن ژینا امینی

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۱۰مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تدام بازداشتهای اعتراضات سراسری بە کشتە شدن ژینا امینی دختر ۲۲ سالە سقزی، در کامیران دو شهروند بە نامهای آکو حسینی و محمد حسینی نیارا بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

لازم بەذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت نامبردگان خبریدر دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید