محرز شدن هویت چند بازداشتی اعتراضات سراسری

ک.م.م.ک:

جمعیت حقوق بشر کوردستان هویت چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری بە کشتە شدن ژینا امینی را در هفتە اول مهرماە ۱۴۰۱ را بە صورت زیر اعلام میکند:

١- دوشنبە ۴ مهرماە “میلاد کمانگر” اهل کامیران همراە با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی از منزلش ربودە شد.

٢-سە شنبە پنجم مهرماە “سهراب جلالی” در سنندج(سنە)

٣- چهارشنبە ششم مهرماە در اشنویە(شنو) دو شهروند اهل روستای گردکاشان بە نام های “مهران حسن زادە و مبین رسول تاب”

۴- پنج شنبە ۷ مهرماە درسنندج “کامران ساختمانگر” از فعالین نام آشنای کارگری سنە همراە بە ضرب و شتم از منزلش ربودە شد.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت بازداشت شدەگان اطلاعی دردست نیست.
م.ه