ایرج رحیمی و شادی درگاهی در بلاتکلفی بسر می برند

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک فعال مدنی وزیست محیطی شهر مریوان با نام ایرج رحیمی و همسرش شادی درگاهی، در بازداشتگاە امنیتی جمهوری اسلامی ایران درسنندج(سنە) در وضعیت بلاتکلیف و نامشخص بسر میبرند.

ایرج رحیمی کە بیشتر ازسە ماە است توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مریوان بازداشت شدە است. یکبار بە زندان عمومی ایران در مریوان منتقل اما پس از یک هفتە دوبارە بە بازداشتگاە امنیتی ایران در سنندج برگرداندە شد.

لازم بە ذکراست کە، شادی درگاهی نیز درتاریخ ۳۰ تیرماە توسط نیروهای امنیتی بازداشت وتاکنون دربازداشتگاە امنیتی حکومت ایران در سنندج بە سر میبرد.

بر اساس گفتە یکی از نزدیکان این زوج بازداشت شدە؛ نامبردگان در طول مدت بازداشت فقط یکبار با خانواد خود تماس داشتە اند.

گمان میرود کە، نگهداری این زوج فعال مدنی درسلولهای ادارە اطلاعات بە منظور شکنجە و اعتراف گیری اجباری باشد.

شادی درگاهی و ایرج رحیمی دارای یک فرزند ۱۱ سالە میباشند کەدر این مدت دوری از پدر و مادر، وی را در وضعیت بد روحی قرار دادە است.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید