جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارترور و ناپدیدشدگان قهریسلایدرکاسبکارکولبر زخمی شدە

یورش هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران بە دامداران وکشاورزان مرز سردشت

ک.م.م.ک:

سە شنبە اول شهریور سال ۱۴۰۱ خورشیدی، اکیپی از نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران مستقر در مناطق مرزی سردشت، بە دامداران بومی دشت وزنی در اطراف روستای آلواتان از توابع سردشت حملە کرد ودرنتیجە یکی از چادرنشینان دامدار بە نام ناصر دلخواە را زخمی کردند.


بر اساس اظهارات یک منبع موثق برای جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای هنگ مرزی در تاریخ مذکور بە کشاورزان و دامداران منطقە اعلام کردند کە باید تا قبل از ساعت ۵ عصر دست از کار کشیدە و بە منازل و چادرهایشان بازگردند.


منبع مذکور افزود: در شب همان روز اکیپی از نیروهای مسلح هنگ مرزی بە چادر ناصر دلخواە کە مشغول دامداری در محل یاد شدە بودە حملە کردە و وی را زخمی کردند.


همچنین افزود: از فردای شب حادثە دونفر ازاعضای خانوادە ناصر دلخواە ناپدید شدە و هیچ اطلاعی ازسرنوشت آنان در دست نیست.


بر پایە اظهارات این منبع محلی: نیروهای مرزی، مردم منطقە را تهدید کردند کە درصورت رسانەای کردن این خبر واخباری مرتبط با این وقایع، بازندان و حملە دوبارە و اعمال فشار امنیتی مواجە خواهند شد.


لازم بە ذکر است کە، در طول چند ماە گذشتە، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بە بهانە یاری رساندن مردم بومی منطقە بە احزب کورد، چندین بار کشاورزان و دامداران منطقە را با تهدید، حملە، بازداشت و جرائم مادی مواجە کردە و عملا این بخش ازکوردستان ملیتاریزە کردەاند.
م.ه

Related posts

یک شهروند اهل سنندج درتهران بازداشت شد

بازداشت یک شهروند در نقده

Bilal Enferadi

دهگلان؛ صدور حکم ۱۱سال ۵ ماه زندان برای دو شهروند معترض

Bilal Enferadi