محکومیت پنج فعال مدنی سنندج هرکدام بە پنج ماە زندان تعزیری در دادگاە تجدید نظر

ک.م.م.ک:

صدور حکم پنج ماە زندان تعزیری برای هریک از پنج فعال مدنی شهر سنندج(سنە) بە نامهای فردین رحیمی، علی اللە ویسی، مهدی صیفی، سیروان عبداللهی و مرضیە مراد ویسی ازسوی دادگاە تجدیدنظر جمهوری اسلامی ایران درسنندج.
بر اساس گزاش جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبردگان علاوە بر زندان تعزیری هرکدام بە چهار سال زندان تعلیقی نیز محکوم شدند کە باید ظرف مدت یک هفتە خود را بە زندان حکومت ایران درسنندج جهت سپری کردن دوران محکومیت خود معرفی کنند.
لازم بە ذکر است کە، این پنج فعال مدنی، بە همراە هفت نفراز اعضای کمپین ژیانە کوردستان، درتاریخ چهارم اردیبهشت ماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بعد ازسپری کردن دوران بازجویی بە قید وثیقە آزاد شدند.
شایان ذکراست کە، نامبردگان درتاریخ ٨خرداد، ازسوی دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران بە اتهام، تبلیغ علیە نظام از طریق همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران محاکمە و بە دوسال حبس تعلیقی محکوم شدند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید