اعزام بە مرخصی یک شهروند زندانی جهت درمان

ک.م.م.ک:
یکشنبە ٩ مرداد ماە ١٤٠١ خورشیدی، ابراهیم طاریمرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان جمهوری اسلامی ایران در سنندج( سنە) جهت درمان بە مرخصی دە روزە از زندان اعزام شد.
بر اساس گزراش، این زندانی سیاسی اهل روستای امرولە از توابع سنندج، بە دلیل بیماری قلبی و دیسک کمر جهت درمان خارج از زندان بە مرخصی اعزام شد.
لازم بە ذکر است کە، ابراهیم طاریمرادی در تاریخ دوم مرداد ١٤٠٠ بدون ارائە حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در منزل پدر بازداشت سپس با سپری کردن دوران بازجویی در بازداشتگاە امنیتی ادارە اطلاعات ایران روانە زندان شد.
نامبردە از سوی شعبە اول دادگاە انقلاب ایران در سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران بە یکسال زندان تعزیری و پرداخت ٣٠ میلیون تومان جزا نقدی محکوم و حکم صادرە در بیستم بهمن ماە همان سال بە وی ابلاغ شد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید