جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربانک اعدام شدگانسلایدرمواد مخدر

اعدام یک زندانی کورد در زندان یزد

ک.م.م.ک:
پنج شنبە ٣٠تیرماە سال ١٤٠١ خورشیدی، یک شهروند کورد محبوس در زندان یزد با نام امیراجاقی اهل کرماشان توسط مامورین اجرای احکام جمهوری اسلامی ایران اعدام شد.


بر اساس گزارش، امیر اجاقی پیشتر در شهرستان مهریز از توابع یزد بە اتهام مرتبط با مود مخدر بازداشت واز سوی دستگاە قضایی حکومت ایران بە اعدام محکوم شدەبود.


لازم بە ذکراست کە جمعیت حقوق بشرکوردستان پیشتردر خبری ازانتقال این زندانی بە سلول انفرادی در زندان یزد در روز سە شنبە بیست و هشتم تیرماە خبردادە بود.


شایان ذکراست کە، تا بە لحظە تهیە و نشراین خبر، اعدام این زندانی توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران و رسانەهای داخلی ایران اعلام نشدەاست.
م.ە

Related posts

مخالفت سپاه پاسداران با آزادی مشروط مختار اسدی

در نتیجە فشار اطلاعات، عرفان رشیدی فعال مدنی و محیط زیستی بازداشت شد

زخمی شدن چهار کولبر اهل سنندج و بانه

Rahim Kholafai