جمعیت حقوق بشر کوردستان
بازداشتدیگرسلایدرمدنی

بازداشت دو شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران


ک.م.م.ک:
شنبە ۴ تیرماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند اهل روستای ترشکان مهاباد با هویت کاویس عبداللە زادە، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.
بر اساس گزارش، نامبردە بدون ارائە حکم قضایی بازداشت و تاکنون پیگیری خانوادە وی از سرنوشت و محل نگهداری وی بی نتیجە بودە است.
لازم بە ذکر است کە، نامبردە متاهل و پدر دو فرزند میباشد و از اتهامات احتمالی مطروحە علیە وی اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر و در همین رابطە یک شهروند دیگر و اهل روستای لج از توابع مهاباد بە نام نادر بایزیدی آذر، ۳۰ سالە و فرزند قادر در روز یکشنبە پنجم تیرماە توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.
م.ه

Related posts

ربودەشدن یک جوان ۲۰ سالە توسط نیروهای امنیتی ایران در بوکان

بازداشت یک‌ شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران در بانه

سقز؛ بهبود وضعیت تندرستی شماری از دانش‌آموزان که دچار مسمومیت شدند

Bilal Enferadi