بازداشت دو شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران


ک.م.م.ک:
شنبە ۴ تیرماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند اهل روستای ترشکان مهاباد با هویت کاویس عبداللە زادە، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.
بر اساس گزارش، نامبردە بدون ارائە حکم قضایی بازداشت و تاکنون پیگیری خانوادە وی از سرنوشت و محل نگهداری وی بی نتیجە بودە است.
لازم بە ذکر است کە، نامبردە متاهل و پدر دو فرزند میباشد و از اتهامات احتمالی مطروحە علیە وی اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر و در همین رابطە یک شهروند دیگر و اهل روستای لج از توابع مهاباد بە نام نادر بایزیدی آذر، ۳۰ سالە و فرزند قادر در روز یکشنبە پنجم تیرماە توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.
م.ه