جمعیت حقوق بشر کوردستان
بازداشتسلایدرسیاسی

بازداشت هیمن مام قادری توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:

شنبە چهارم تیرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک فعال و زندانی سیاسی سابق اهل شهرستان بوکان بەنام هیمن مام قادری، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

براساس اظهارات یک منبع موثق: بازداشت هیمن مام قادری بدون ارائە حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران صورت گرفتە است.بر همین اساس، نیروهای امنیتی شهروند مذکور را بە یکی از بازداشتگاەهای مراکز امنیتی ایران در اورمیە منتقل کردەاند.

همچنین تا لحظە تهیە و نشر خبر، از اتهامات مطروحە علیە این زندانی سیاسی سابق خبری در دست نمی باشد. هیمن مام قادری پیشتر در تاریخ ۲۳ سوم فروردین سال ۱۳۹۹ و پس از شیوع همگیری ویروس کرونا و با اعلام عفو عمومی از زندان حکومت ایران آزاد شدە بود.

لازم بە ذکر است کە، نامبردە در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون ایران و تبلیغ علیە نظام توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و بە بازداشتگاە این نهاد امنیتی ایران در سنندج(سنە) منتقل شدە بود.سپس نامبردە پس از اتمام دوران بازجویی بە زندان ایران در بانە و بعدا بە زندان جمهوری اسلامی ایران در سقز منتقل شد.

شایان ذکر است کە، دادگاە انقلاب ایران، بە اتهام همکاری با بکی ازاحزاب کورد مخالف ایران، هیمن مام قادری را بە ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم و از اتهام محاربە تبرئە کرد.در دادگاە بدوی و با رای دیوان عالی حکومت ایران حکم هیمن مام قادری بە پنج سال حبس تعزیری کاهش یافتە و نامبردە بە زندان ایران در شهر بوکان منتقل شد.

م.ە

Related posts

احراز هویت یکی دیگر از بازداشتی های سقز

Bilal Enferadi

شنۆ؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران

آزادی صفا عائلی دایی ژینا امینی با قرار وثیقه

Rahim Kholafai