انتقال یک زندانی محکوم بە اعدام بە مکانی نامعلوم

ک.م.م.ک:
دوشنبە دوم خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی، یک زندانی سیاسی محکوم بە اعدام با هویت محی الدین ابراهیمی اهل شهرستان اشنویە(شنو) محبوس در زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در اورمیە از بند زندانیان سیاسی بە مکان نامعلومی منتقل شد.
بر اساس اظهارات یک منبع مطلع: پس از انتقال این زندانی از بند سیاسی زندان هیچگونە اطلاعی از سرنوشت وی در دست نمی باشد.
منبع مذکور افزود: خانوادە این زندانی سیاسی محکوم بە اعدام جهت اطلاع از سرنوشت محی الدین ابراهیمی بە نهادهای امنیتی ایران مراجعە کردەاند اما پیگیریهای آنان تا کنون هیچ نتیجەای در پی نداشتەاست.
لازم بە ذکر است کە، سال پیش (سە شنبە چهارم آبان ماە ۱۴۰۰) محی الدین ابراهیمی از بند زندانیان سیاسی زندان ایران در اورمیە بە بازداشتگاە امنیتی ادارە اطلاعات ایران در اورمیە منتقل و پس از انجام بازجویی در خصوص اتفاقات داخل زندان بە فاصلە دو روز بە زندان بازگرداندە شد.
لازم بە یادآوری است کە، نامبردە در ۱۲ آبانماە ۱۳۹٨ مورد اصابت گلولە نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در حالی کە زخمی بود بازداشت و بە بیمارستانی در اورمیە منتقل شد.
محی الدین ابراهیمی پس از اتمام مراحل درمان بە بازداشتگاە امنیتی ادارە اطلاعات سپاە سیدالشهدا منتقل و بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران مورد بازجویی قرار گرفت.
شهروند مذکور در تاریخ ۲۹ مرداد ماە ۱۳۹۹ از سوی شعبە دوم دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اورمیە بە ریاست قاضی شیخلو، بدون حق داشتن وکیل دادگاهی شد و در ۲۱ مهر ماە حکم اعدام این زندانی رسما بە وی اعلام شد.
شایان ذکر است کە، نامبردە از سوی شعبە دوم دادگاە انقلاب اسلامی حکومت ایران در اورمیە بە اتهام بغی و عضویت در یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران بە اعدام محکوم و این حکم توسط دیوان عالی کشور تائید شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید