سه روز متوالی جنگل های اطراف مریوان در آتش سوخت

بنا بە گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است چهار روز پیش جنگل‌های اطراف مریوان آتش گرفتە است و تا دیروز این آتش‌سوزی  ادامه داشت.

گروها و افراد وابسته بە انجمن‌های محیط زیستی وابسته بە آتش‌نشانان  زاگرس  از شهرهای سنندج ، پاوه، سلاس باوە جانی، کامیاران ، منطقە موچش و کوانە بە طرف مریوان  جهت خاموش کردن آتش  دیروز حرکت کردند.

همچنین در گزارش آمدە است کە  این افراد و انجمن‌ها  افرادی هستند کە در رابطە با خاموش کردن آتش آموزش ندیدەاند و حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچگونە حمایتی از آن‌ها نمی‌کند و حتی در بعضی مواقع از ورود آن‌ها بە مناطقی کە در حریق آتش است جلوگیری بەعـمل میآورد.

لازم بە ذکر است کە حجم جنگل‌ها و مراتعی کە در شرق کوردستان آتش گرفتە است بسیار زیادتر از سال‌های قبل گزارش شدە است و دستگاه‌های دولتی مربوطە هیچ اقدامی در رابطە با مهار کردن آتش‌سوزی‌های مراتع و جنگل‌های شرق کوردستان انجام نمی‌دهند و از طرفی بسیاری از فعالان محیط زیستی بر این باورند کە نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران خود بانی آتش‌سوزی‌های اخیر در این مراتع و جنگل‌ها می‌باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان