یک فعال سیاسی بە دلیل فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مجبور بە ترک کشور شد

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، رحیم خلفایی فعال سیاسی و مدنی اهل پیرانشهر(پیرانشهر) کە چندی پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تهدید و اقدام بە بازداشتش شدە بود، کشور را ترک کرد.


این فعال مدنی کە سابقە همکاری با سازمان های حقوق بشری و رسانەهای کوردی را دارد چندین مرتبە از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران احضار و تهدید شد و نامبردە ناگزیر تحت فشار نهادهای مذکور مدتی پیش ناچار بە ترک کشور شد.


لازم بە ذکر است کە، چهارشنبە ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بە منزل پدری ــمحل زندگی ـ رحیم خلفایی یورش بردە و پس از هتاکی و تهدید پدر و مادر و فرزندان این فعال مدنی در پی بازداشت وی بودند.


شایان ذکر است کە، این فعال مدنی از طریق آشنایان محلی از خطر بازداشت توسط نیروهای امنیتی مطلع شدە و پس از مدتی بی خبری سرانجام موفق بە خارج شدن از ایران میشود.
رحیم خلفایی فرزند رحمان، مدتی پیش از همسرش جدا شدە و دارای چهار فرزند است.


نامبردە سابقە ۲ سال همکاری مستمر با نهادهای حقوق بشری و رسانەهای کوردی خارج از ایران را دارد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید