اورمیە؛ صدور حکم ۳۰ ماە زندان تعزیری برای یک سرباز

ک.م.م.ک:
یک سرباز اهل اشنویە(شنو) با هویت محمد صدیق عزیزی فرزند لقمان، از سوی شعبە یکم دادگاە نظامی جمهوری اسلامی ایران در اورمیە بە ۲ سال و شش ماە زندان تعزیری محکوم شد.


بر اساس گزارش، نامبردە از سوی دادگاە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران بە این میزان زندان محکوم شدە است.


بر اساس اظهارات یک منبع مطلع: حکم صادر از سوی دادگاە، روز شنبە ۳۰ فروردین بە این شهروند ابلاغ شدە است.


لازم بە ذکر است کە، این سرباز اهل اشنویە در زمان بازداشت از حق داشتن وکیل و تماس باخانوادە محروم بودە، نامبردە در یک پادگان ارتش در شهر تهران مشغول گذراندن دوران خدمت اجباری سربازی بودە.


شایان ذکر است کە، محمد عزیزی چهارشنبە ۲۰ بهمن ماە ۱٤۰۰ از سوی نیروهای حفاظت اطلاعات ارتش ایران بازداشت و در تاریخ یکشنبە ٨ اسفند از بازداشتگاە امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اورمیە بە شنو منتقل و سپس دوبارە بە زندان نهادهای امنیتی ایران در اورمیە منتقل شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید