اعتصاب غذای شاکر بهروز و انتقال نایب عسکری به قرنطینه

ک.م.م.ک:
سه‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱ شمسی، نايب عسگری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان حکومت ایران در شهر اورميه، پس از مشاجره با ماموران زندان از بند زندانیان سیاسی و عقیدتی به قرنطینه زندان منتقل شد.

همچنین در گزارش دیگری به نقل از شبکه حقوق بشر کوردستان، شاکر بهروز زندانی سیاسی محکوم به اعدام، محبوس در زندان حکومت ایران در اورميه به بهانه قرار ملاقات حضوری به دفتر نگهبانی زندان احضار و به خوابگاه شماره دو منتقل شده است.
این زندانی نسبت به این رفتار و عمل ماموران زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

ا.ا